Đề thi đại học môn toán khối a năm 2006

- Lượt xem: 89,391 - liên kết tải: thiết lập về- Đề thi

- Chú ý: các file đề tất cả định dạng .PDF, để đọc được các bạn cần phần mềm đọc PDF. Nếu như bạn chưa có, bạn cũng có thể vào đây để download


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối a năm 2006

Phiên bạn dạng Text

1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm tất cả 05 trang) Câu Ý nội dung Điểm I 2,00 1 điều tra khảo sát sự biến đổi thiên cùng vẽ trang bị thị của hàm số (1,00 điểm) y = 322x 9x 12x 4. −+− • TXĐ: . \ • Sự biến đổi thiên: ()2y" 6 x 3x 2 =−+ , y" 0 x 1, x 2. =⇔= = 0,25 Bảng biến đổi thiên: + _++∞-∞01002 1+∞ -∞yy"x yCĐ = () ( ) CT y1 1,y y2 0. === 0,50 • Đồ thị: O −4 1 1 2 x y 0,25 2 tìm kiếm m để phương trình tất cả 6 nghiệm khác nhau (1,00 điểm) Phương trình vẫn cho tương đương với: 322x 9x 12x 4 m 4 −+−=− . Số nghiệm của phương trình đã cho ngay số giao điểm của đồ thị hàm số 32y2x 9x 12x4 =−+− với mặt đường thẳng ym4. =− 0,25 Hàm số 32y2x 9x 12x4 =−+− là hàm chẵn, cần đồ thị dấn Oy làm cho trục đối xứng. 0,25 Từ đồ thị của hàm số đã mang lại suy ra đồ thị hàm số: 3 2y2x 9x 12x4 =−+− 0,25 Từ đồ thị suy ra phương trình sẽ cho có 6 nghiệm phân minh khi và chỉ khi: 0m41 4m5. III 2,00 1 Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng A"C và MN (1,00 điểm) call () p. Là khía cạnh phẳng chứa A"C và tuy nhiên song cùng với MN. Khi đó: ()() () dA"C,MN dM,P . = 0,25 Ta có: ()11C 1;1;0 ,M ;0;0 ,N ;1;022⎛⎞⎛⎞⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠ () () A"C 1;1; 1 ,MN 0;1; 0 =− =JJJJG JJJJ G ()1 1 1111A"C,MN ; ; 1;0;1 .10 0001⎛ −− ⎞⎡⎤ == ⎜⎟ ⎣⎦⎝⎠JJJJG JJJJ G 0,25 khía cạnh phẳng () p đi qua điểm () A" 0; 0;1 , gồm vectơ pháp con đường () n1;0;1, =G có phương trình là: ()()() 1. X 0 0. Y 0 1. Z 1 0 x z 1 0. −+ −+ −=⇔+−= 0,25 Vậy ()() ()2221011 2dA"C,MN dM,P .22 101+−== =++ 0,25 2 Viết phương trình mặt phẳng (1,00 điểm) call mặt phẳng phải tìm là () ()222Q : ax by cz d 0 a b c 0 . +++= ++> bởi () Q đi qua () A" 0;0;1 và () C1;1;0 nên: cd 0cdab.abd0+= ⎧⇔=−=+ ⎨++= ⎩ vị đó, phương trình của () Q bao gồm dạng: ()() ax by a b z a b 0. +++ −+= . 0,25 mặt phẳng () Q bao gồm vectơ pháp đường () na;b;ab =+G, mặt phẳng Oxy gồm vectơ pháp tuyến đường () k0;0;1 =G. Do góc thân () Q và Oxy là α nhưng mà 1cos6α= yêu cầu ()1cos n, k6=G G 0,25 ()2 22ab 16 ab ab+⇔=+++ () ()2 226a b 2a b ab ⇔+= ++ a2b ⇔=− hoặc b 2a. =− 0,25 cùng với a2b =− , lựa chọn b 1, =− được mặt phẳng () 1 Q:2xyz10. −+−= với b 2a =− , chọn a 1, = được phương diện phẳng () 2 Q:x2yz10. −−+= 0,25 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Ta có: 2222 200sin 2x sin 2xI dx dx.cos x 4sin x 1 3sin xππ==++∫∫ Đặt 2t 1 3sin x dt 3sin 2xdx. =+ ⇒ = 0,25 cùng với x0 = thì t1 = , với x2π= thì t4. = 0,25 Suy ra: 411dtI3 t= ∫ 0,25 4122t.33== 0,25 2 Tìm giá chỉ trị lớn nhất của A (1,00 điểm) Từ trả thiết suy ra: 2211 1 1 1.xyx y xy+= + − Đặt 11a, bxy== ta có: ()22aba b ab 1 += + − () () ()2 33 22Aa b aba b ab ab. =+=+ +− =+ 0,25 từ bỏ (1) suy ra: ()2ab ab 3ab. += + − bởi 2abab2+ ⎛⎞≤ ⎜⎟⎝⎠ nên () ()22 3ab ab ab4+≥ + − + ()()2ab 4ab 0 0ab4 ⇒ +−+≤ ⇒ ≤+≤ Suy ra: ()2A a b 16. =+ ≤ 0,50 với 1xy2== thì A16. = Vậy giá bán trị lớn số 1 của A là 16. 0,25 V.a 2,00 1 tra cứu điểm 3 Md ∈ sao cho ()( ) 12 dM,d 2dM,d = (1,00 điểm) vì 3 Md ∈ cần () M2y;y. 0,25 Ta có: () ()()1222 2 22y y 3 3y 3 2y y 4 y 4dM,d , dM,d .22 11 11++ + −− −== = =+ +− 0,25 ()( ) 12 dM,d 2dM,d = ⇔ 3y 3 y 42 y 11, y 1.22+−=⇔=−= 0,25 cùng với y11 =− lấy điểm () 1 M22;11. −− cùng với y 1 = được điểm () 2 M2;1. 0,25 2 Tìm thông số của 26x trong khai triển nhị thức Niutơn (1,00 điểm) • Từ trả thiết suy ra: ()01 n202n 1 2n 1 2n 1 CC C2 1.++ + ++⋅⋅⋅+= vì k2n1k2n 1 2n 1 CC,k,0k2n1 +−++ =∀≤≤+ nên: () ()01 n 01 2n12n1 2n1 2n1 2n1 2n1 2n11CC C CC C 2.2+++ + ++ + ++⋅⋅⋅+= ++⋅⋅⋅+ 0,25 Từ khai triển nhị thức Niutơn của ()2n 111++ suy ra: () ()2n 1 01 2n1 2n12n 1 2n 1 2n 1 CC C 11 2 3.+ ++++ + + +⋅⋅⋅+ = + = từ bỏ (1), (2) với (3) suy ra: 2n 2022 = xuất xắc n 10. = 0,25 • Ta có: ()()10 10 1010 k k 7k47k11k4010 10 4k0 k01xCxxCx.x− −−==⎛⎞+= = ⎜⎟⎝⎠∑∑ 0,25 thông số của 26x là k10 C với k thỏa mãn: 11k 40 26 k 6. −=⇔= Vậy thông số của 26x là: 610 C 210. = 0,25 V.b 2,00 1 Giải phương trình nón (1,00 điểm) Phương trình đã cho tương tự với: ()3x 2x x22234 201.333⎛⎞ ⎛⎞ ⎛⎞+−−= ⎜⎟ ⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠ ⎝⎠0,25 Đặt ()x2tt03⎛⎞=> ⎜⎟⎝⎠, phương trình (1) trở thành: 323t 4t t 2 0 +−−= 0,25 ()( )2 2t1 3t2 0 t3⇔+ −=⇔= (vì t0 > ). 0,25 với 2t3= thì x2233⎛⎞= ⎜⎟⎝⎠ hay x1. = 0,25 2 Tính thể tích của khối tứ diện (1,00 điểm) Kẻ mặt đường sinh AA". Call D là điểm đối xứng với A" qua O" cùng H là hình chiếu của B trên phố thẳng A"D. A A" O O" H D B Do bảo hành A"D ⊥ và bảo hành AA" ⊥ buộc phải () bh AOO"A" . ⊥ 0,25 Suy ra: OO"AB AOO"1V.BH.S.3= 0,25 Ta có: 22 22A"B AB A"A 3a BD A"D A"B a =−= ⇒ =−= BO"D ⇒Δ phần đông a3BH .2⇒ = 0,25 vì AOO" là tam giác vuông cân lân cận bằng a nên: 2AOO"1Sa.2= Vậy thể tích khối tứ diện OO"AB là: 2313aa 3aV. . .32 2 12== 0,25 ví như thí sinh làm bài không áp theo cách nêu trong giải đáp mà vẫn đúng thì đ-ợc đầy đủ điểm từng phần nh- đáp án quy định.----------------Hết----------------

Đáp án thang điểm đề thi đh môn Toán khối A năm 2006


Xem thêm:

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

Dap an de thi toan khoi a 2006 Dap an de toan khoi a 2006 Dap an de thi dai hoc khoi a 2006 dap an de thi toan khoi A nam 2006 de thi dẻo hoc tháng toan khoi A nam 2006 Dap an de thi mon toan khoi A nam giới 2006 dap an de toan khoi a phái mạnh 2006 toan khoi a 2006 Dap an de thi dai hoc mon toan khoi a phái mạnh 2006 de thi toan khoi a nam giới 2006 Dap an toan khoi A 2006 de toan khoi A 2006 a 2006 Dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi A 2006 dap an de thi dẻo hoc khoi a nam giới 2006 toán a 2006 Dap an de thi toan khoi A2006 de thi dai hoc khoi a phái mạnh 2006

http://silverlakestyle.com com/dap-an-thang-diem-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-nam-2006/

dap an tháng toan khoi a phái mạnh 2006