Đề thi đại học khối b năm 2009

Câu 1: Khi cho a mol một hợp hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) phản nghịch ứng trọn vẹn với na hoặc với NaHCO3 thì gần như sinh ra a mol khí. Chất X làA.

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối b năm 2009

etylen glicol. B. axit ađipic.C. ancol o-hiđroxibenzylic. D. axit 3-hiđroxipropanoic.

Đáp án D, vì tính năng với NaHCO3 thì phải có một gốc COOH, ngoài ra còn có một OH- do phần trăm X:H2 = 1:1

Câu 2: Điện phân tất cả màng ngăn 500 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện rất trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ chiếc điện 5A vào 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có chức năng hoà chảy m gam Al. Giá chỉ trị lớn nhất của m làA. 4,05. B. 2,70. C. 1,35. D. 5,40.

Số mol e trao đổi: 5 * 3860/96500 = 0,2 mà lại Cu2+ = 0,05 với Cl- = 0,35 yêu cầu ở catot Cu2+ tạo hết thành 0,05 mol Cu với còn dư 0,1 mol e trao đổi. Ở anot 0,2 mol Cl- sinh sản hết thành 0,1 mol Cl2.

Ở catot: 2H2O + 2e -> H2 + 2OH-

Do kia ta tất cả 0,1 mol OH- bắt buộc hòa tan hết 0,1 mol Al thành 0,1 -

Đáp án B.

Câu 3: cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), đam mê (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm những nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần nửa đường kính nguyên tử tự trái sang đề nghị là:A. N, Si, Mg, K.  B. K, Mg, Si, N.C. K, Mg, N, Si.  D. Mg, K, Si, N.

Kim loại chắc chắn rằng phải có buôn bán kính lớn hơn phi kim, nên hoàn toàn có thể loại A.

K > Ca cùng Mg Ca > Mg cần loại D.

Si > C > N nên đáp án B.

Câu 4: Hoà tung m gam lếu hợp bao gồm Al, fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Z làA. hỗn hợp có BaSO4 cùng FeO. B. lếu hợp có Al2O3 cùng Fe2O3.C. lếu hợp có BaSO4 với Fe2O3. D. Fe2O3.

Phải gồm BaSO4 phải loại B,D. Do nung trong không khí yêu cầu Fe lên oxit cao nhất.

Đáp án C.

Câu 5: đến 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m làA. 2,80. B. 2,16. C. 4,08. D. 0,64.

0,04 mol Fe, 0,02 mol Ag+, 0,1 mol Cu2+.

Nên trước tiên 0,02 Ag+ phản nghịch ứng với 0,01 mol fe thành Fe2+. Sau đó còn lại 0,03 mol sắt phản ứng cùng với 0,03 Cu2+.

m = 0,02 Ag + 0,03 Cu = 4,08

Đáp án C.

Câu 6: Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được hỗn hợp X. Dung dịch X tất cả pH làA. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8.

H+ = 0,02 mol, OH- = 0,04 mol bắt buộc sau làm phản ứng bao gồm 200 ml dung dịch bao gồm 0,02 OH- yêu cầu = 0,1.

Đáp án A. 

Câu 7: lúc nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4 , KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất làA. KClO3. B. KMnO4. C. KNO3. D. AgNO3.

KClO3: 100/122,5 * 3 = 100/40,83

KMnO4: 100/158 * 2 = 100/79

KNO3: 100/101

AgNO3: 100/170

Đáp án A.

Câu 8: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây chiếm được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Vận tốc trung bình của bội nghịch ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên làA. 5,0.10^−4 mol/(l.s). B. 5,0.10^−5 mol/(l.s).

C. 1,0.10^−3 mol/(l.s). D. 2,5.10^−4 mol/(l.s).

Số mol O2 = 0,0015 nên số mol H2O2 phản ứng là 0,003 nên vận tốc = 0,003/60 = 0,00005. Vận tốc này tương tự tốc độ trong đồ lý và nhìn đơn vị trong lời giải là biết phương pháp tính.

Đáp án A.

Câu 9: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) chiếm được m kilogam Al ở catot với 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với hiđro bằng 16. Rước 2,24 lít (ở đktc) lếu láo hợp khí X sục vào hỗn hợp nước vôi trong (dư) chiếm được 2 gam kết tủa. Cực hiếm của m làA. 108,0. B. 75,6. C. 54,0. D. 67,5.

Giải say mê đề bài: Al2O3 -> Al + O2 (1); tiếp nối O2 làm phản ứng với C (than chì) chế tác thành CO, CO2.

0,1 mol X bao gồm 0,02 mol CO2. Call số mol 2 chất còn sót lại (O2, CO) lần lượt là x với y

x + y = 0,08; 32x + 28y + 0,02 * 44 = 0,1 * 32

x = 0,02; y = 0,06 buộc phải số mol O2 trong làm phản ứng (1) là 67,2/2,24 * (0,02 * 2 + 0,06 + 0,02*2)/2 = 2,1 kmol.

Nên n(Al) = 2,1 * 4/3 = 2,8 kmol nên m = 75,6 kg.

Đáp án B.

Câu 10: tất cả hổn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn một lượng X bắt buộc dùng vừa đầy đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), chiếm được 6,38 gam CO2. Phương diện khác, X công dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối cùng hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của nhị este trong X làA. C2H4O2 cùng C5H10O2. B. C2H4O2 cùng C3H6O2.C. C3H4O2 với C4H6O2. D. C3H6O2 và C4H8O2.

Từ dữ kiện thứ hai thì este đó no, 1-1 chức mạch hở cùng là tất cả số C rộng nhau 1. Gọi phương pháp chung là CnH2O2.

n(CO2) = n(H2O) = 0,145 mol; n(O2) = 0,1775 cần bảo toàn O được n(este) = 0,04

C(trung bình) = 3,625 cần đáp án D.

Câu 11: khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối bột X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ tuổi hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y bên trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y theo thứ tự là:A. KMnO4, NaNO3. B. Cu(NO3)2, NaNO3.

C. CaCO3, NaNO3. D. NaNO3, KNO3.

Lửa color vàng do đó muối của Na, loại D, cùng Y là NaNO3. Vày số mol khí nhỏ tuổi hơn số mol X bắt buộc là KMnO4.

2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2.

Đáp án A.

Câu 12: Có các thí nghiệm sau:(I) Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.(II) Sục khí SO2 vào nước brom.(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.(IV) Nhúng lá nhôm vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng hoá học làA. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

(I), (II), (III), nhôm bị bị động hóa vào H2SO4 sệt nguội

Đáp án C.

Câu 13: Cho tất cả hổn hợp X tất cả hai hợp hóa học hữu cơ no, đối chọi chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, nhận được một muối với 336 ml tương đối một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy trọn vẹn lượng hỗn đúng theo X trên, kế tiếp hấp thụ hết thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Cách làm của hai hợp chất hữu cơ trong X làA. CH3COOH cùng CH3COOC2H5. B. C2H5COOH với C2H5COOCH3.D. HCOOH cùng HCOOC3H7. C. HCOOH với HCOOC2H5.

Từ dữ kiện và đáp án thì 1 este no bao gồm số mol 0,025 với 0,015 mol axit no. Trả sử đó là CnH2nO2 với CmH2mO2 cùng với n > m.

Ta bao gồm (0,015*m + 0,025 * n) * (44 + 18) = 6,82 hay 3m + 5n = 22 xuất xắc m = (22 – 5*n)/3 cùng chỉ gồm (m,n) = (4,2) là thỏa mãn.

Đáp án A.

Câu 14: mang lại 0,02 mol amino axit X công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X công dụng vừa đầy đủ với 40 gam hỗn hợp NaOH 4%. Cách làm của X làA. H2NC2H3(COOH)2. B. H2NC3H5(COOH)2.

C. (H2N)2C3H5COOH. D. H2NC3H6COOH.

X:HCl = 1:1 đề nghị loại C. X:NaOH = 1:2 đề nghị loại D.

M(X) = (3,67 – 0,02*36,5)/0,02 = 147 bắt buộc đáp án A.

Câu 15: cho hai hợp hóa học hữu cơ X, Y bao gồm cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo thành H2NCH2COONa và hóa học hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa với khí T. Các chất Z và T theo thứ tự làA. CH3OH cùng NH3. B. CH3OH với CH3NH2.C. CH3NH2 và NH3. D. C2H5OH và N2.

Đáp án A.

H2NCH2COOCH3 + NaOH -> H2NCH2COONa + CH3OH

CH2=CHCOONH4 + NaOH -> CH2=CHCOONa + NH3 + H2O.

Câu 16: cho những phản ứng sau:(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O.(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.Số bội nghịch ứng trong những số đó HCl biểu thị tính khử làA. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Đáp án A. (a), (c) HCl mang lại e nhằm Cl- thành Cl2.

Câu 17: Hợp hóa học hữu cơ X tính năng được với hỗn hợp NaOH đun nóng với với hỗn hợp AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bởi thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Lúc đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt vượt 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X làA. O=CH-CH2-CH2OH. B. HOOC-CHO.C. CH3COOCH3.  D. HCOOC2H5.

X chức năng với NaOH đề xuất loại A, X tác dụng với AgNO3/NH3 phải loại C.

n(C) > 74* 0,7/22,4 = 2,3125

Đáp án D.

Câu 18: Số đipeptit buổi tối đa hoàn toàn có thể tạo ra xuất phát từ một hỗn hợp tất cả alanin với glyxin làA. 3. B. 1. C. 2.  D. 4.

Ala-Al, Gly-Gly, Ala-Gly, Gly-Ala

Đáp án D.

Câu 19: hỗn hợp khí X bao gồm H2 và một anken có chức năng cộng HBr cho thành phầm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bởi 9,1. Đun lạnh X tất cả xúc tác Ni, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bởi 13. Công thức cấu tạo của anken làA. CH2=C(CH3)2. B. CH2=CH2.C. CH2=CH-CH2-CH3.  D. CH3-CH=CH-CH3.

Vì anken cộng HBr cho một mặt hàng duy nhất đề xuất ta các loại A, C.

Giả sử có 1 mol tất cả hổn hợp thì số mol khí giảm = 1 – 9,1/13 = 0,3 = số mol anken, và tất cả 0,7 mol H2.

Từ M(X) = 18,2 ta bao gồm M(anken) = 56

Đáp án D.

Câu 20: Nung nóng m gam lếu hợp gồm Al với Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X công dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z cùng 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào hỗn hợp Y, thu được 39 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0.

Số mol kết tủa = 0,5 mol phải bảo toàn yếu tắc Al thì Al = 0,5 mol.

0,15 mol H2 đề nghị hỗn vừa lòng X bao gồm Al dư, Fe3O4 phản ứng hết, Al dư = 0,1 mol bắt buộc Al2O3 = 0,1 mol. Fe3O4 phản bội ứng hết buộc phải số mol Fe3O4 là 0,2 * 6/8 = 0,15 mol nên m = 0,5 mol Al + 0,15 mol Fe3O4 = 48,3 gam.

Đáp án B.

Câu 21: Hoà tan trọn vẹn 2,9 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M và oxit của nó vào nước, chiếm được 500 ml dung dịch cất một hóa học tan bao gồm nồng độ 0,04M với 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M làA. Na. B. Ca. C. Ba. D. K.

0,01 mol H2 và chất tan = 0,002 mol cần phải là kiềm thổ với kim loại = oxit = 0,001 mol. 2M + 16 = 290 phải M = 137.

Đáp án C.

Câu 22: cho những hợp chất hữu cơ:(1) ankan; (2) ancol no, đối kháng chức, mạch hở;(3) xicloankan; (4) ete no, 1-1 chức, mạch hở;(5) anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;(7) ankin; (8) anđehit no, đối kháng chức, mạch hở;(9) axit no, solo chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.Dãy gồm các chất lúc đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 thông qua số mol H2O là:A. (1), (3), (5), (6), (8). B. (3), (4), (6), (7), (10).C. (3), (5), (6), (8), (9). D. (2), (3), (5), (7), (9).

(1) sai yêu cầu loại A. (2) sai phải loại D. (4) sai yêu cầu loại B.

Đáp án C.

Câu 23: hàng gồm các chất đều có tác dụng tham gia bội nghịch ứng trùng hợp là:A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

Đáp án D.

Câu 24: cho dung dịch đựng 6,03 gam lếu láo hợp có hai muối bột NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong từ nhiên, ở nhị chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z(X) A. 58,2%. B. 41,8%. C. 52,8%. D. 47,2%.

Giải sử cả hai tạo kết tủa thì số mol hỗn hợp = (8,61 – 6,03)/(108 – 23) = 0,03035 là số ko đẹp, vậy lếu láo hợp nên là NaF với NaCl với NaCl = AgCl = 0,06 mol, do đó NaCl = 58,2% cùng NaF = 41,8%

Đáp án B.

Câu 25: đến 61,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu cùng Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 151,5. B. 137,1. C. 97,5. D. 108,9.

Do còn dư sắt kẽm kim loại nên Fe3O4 tất cả tạo thành Fe2+. Hotline số mol 2 hóa học phản ứng thứu tự là x, y mol.

64x + 232y = 61,2 – 2,4; 2x = 2y + 0,15 *3 tốt x = 0,375 với y = 0,15

m = 0,375 mol Cu(NO3)2 cùng 0,45 mol Fe(NO3)2 = 151,5

Đáp án A.

Câu 26: thực hiện các thử nghiệm sau:(I) đến dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.(II) cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện rất trơ, tất cả màng ngăn.(IV) đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.(VI) mang lại dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.Các thí nghiệm những điều chế được NaOH là:A. II, III và VI.  B. I, II cùng III.C. I, IV cùng V.  D. II, V với VI.

(I) sai đề xuất loại B,C. (V) sai yêu cầu loại D.

Đáp án A.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, nhận được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X bao gồm phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm lúc đun nóng. Chất X làA. O=CH-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH.

C. CH3COCH3. D. C2H5CHO.

X bội phản ứng với Cu(OH)2/NaOH phải loại B, C. H2O = 0,0195 mol = CO2 cần chỉ có một liên kết pi trong phân tử.

Đáp án D.

Câu 28: cho những phản ứng chất hóa học sau:(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →Các phản bội ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn gàng là:A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6).C. (2), (3), (4), (6).  D. (3), (4), (5), (6).

Ba2+ (SO4)2- -> BaSO4.

Loại (5) vì chưng tạo NH3 bắt buộc loại B,D. Các loại (4) bởi tạo SO2.

Đáp án A.

Câu 29: mang đến X là hợp chất thơm; a mol X làm phản ứng vừa không còn với a lít dung dịch NaOH 1M. Khía cạnh khác, nếu mang đến a mol X làm phản ứng với mãng cầu (dư) thì sau phản ứng chiếm được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu sinh sản thu gọn của X làA. HO-C6H4-COOCH3. B. CH3 -C6H3(OH)2.C. HO-CH2 -C6H4-OH. D. HO-C6H4-COOH.

Ta có X phải có một OH thêm với nhân thơm với 1 OH gắn thêm với nhánh xung quanh nhân thơm

Đáp án C.

Câu 30: mang lại m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Giá trị của m với V thứu tự làA. 10,8 và 4,48. B. 10,8 với 2,24. C. 17,8 cùng 2,24. D. 17,8 và 4,48.

Vì ta thu được hỗn hợp kim loại Fe, Cu đề nghị Fe đang phản ứng không còn với H+, NO3-, phản bội ứng hết Cu2+ và vẫn tồn tại dư Fe. Toàn bộ Fe lên Fe2+.

H+ = 0,4 mol, NO3- = 0,32 mol phải tạo thành 0,1 mol NO. Các loại A, D.

m – 56 * (0,15 + 0,16) + 64 * 0,16 = 0,6m tốt m = 17,8 gam.

Đáp án C.

Xem thêm:

Câu 31: Cho một số trong những tính chất: bao gồm dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bội bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:A. (2), (3), (4) cùng (5).  B. (3), (4), (5) với (6).

C. (1), (2), (3) với (4).  D. (1), (3), (4) với (6).

Đáp án D. (5) sai yêu cầu loại A, B. (2) lại càng sai đề xuất loại C.

Câu 32: dãy gồm các chất được thu xếp theo chiều tăng cao nhiệt độ sôi từ trái sang đề xuất là:A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.

B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.

D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

Đáp án B. andehit

Câu 33: phát biểu nào sau đó là đúng?A. Photpho trắng có cấu tạo tinh thể nguyên tử.B. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử.C. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.D. Kim cương có kết cấu tinh thể phân tử.

Đáp án C. Kim cương cứng là nguyên tử C, photpho trắng là phân tử P4, NaCl là tinh thể nguyên tử.

Câu 34: Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam muối sunfat khan. Quý giá của m làA. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4.

Quy thay đổi hỗn hợp tất cả x mol Fe với y mol O. Ta bao gồm 56x + 16y = 20,88; 3x = 2y + 0,29 tốt x = y = 0,29 mol.

m = 0,145 mol Fe2(SO4)3 = 58 gam.

Đáp án C.

Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm CH4 , C2H4 cùng C2H2. Rước 8,6 gam X tác dụng hết với hỗn hợp brom (dư) thì trọng lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của CH4 có vào X làA. 20%. B. 50%. C. 25%. D. 40%.

Bài này là một trong những bài về kĩ năng lập hệ phương trình đối kháng giản.

Giả sử số mol lần lượt là a, b, c.

16a + 28b + 26c = 8,6 (1); b + 2c = 0,3 (2)

Với phương trình 2, số mol lần lượt là at, bt, ct mol.

t(a + b + c) = 0,6; t * c = 0,15; phân tách 2 phương trình được a + b + c = 4c hay a + b – 3c = 0 (3).

Từ (1), (2), (3) ta được a = 0,2; b = c = 0,1

Đáp án B.

Câu 36: các thành phần hỗn hợp X có axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bởi nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong các thành phần hỗn hợp X lần lượt làA. HOOC-CH2-COOH với 70,87%. B. HOOC-CH2-COOH cùng 54,88%.C. HOOC-COOH cùng 60,00%. D. HOOC-COOH và 42,86%.

Số mol H2 = 0,2; CO2 = 0,6 mol, nên 0,4 > n(X) > 0,2 cần 1,5

Câu 37: phát biểu nào sau đấy là đúng?A. Tơ visco là tơ tổng hợp.B. Trùng dừng buta-1,3-đien với acrilonitrin bao gồm xúc tác na được cao su buna-N.C. Trùng đúng theo stiren nhận được poli(phenol-fomanđehit).D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

Đáp án D.

Câu 38: cho các hợp chất sau:(a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH.(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH.(e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.Các hóa học đều công dụng được cùng với Na, Cu(OH)2 là:A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f).C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e).

(b), (e), (f) không phản ứng được cùng với Cu(OH)2.

Đáp án C.

Câu 39: nhì hợp chất hữu cơ X cùng Y là đồng đẳng kế tiếp, đều công dụng với na và bao gồm phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm trọng lượng oxi trong X, Y thứu tự là 53,33% cùng 43,24%. Công thức cấu tạo của X với Y tương xứng làA. HO–CH2–CHO với HO–CH2–CH2–CHO.B. HO–CH2–CH2–CHO với HO–CH2–CH2–CH2–CHO.C. HO–CH(CH3)–CHO với HOOC–CH2–CHO.D. HCOOCH3 và HCOOCH2–CH3.

Tác dụng với Na buộc phải loại D, là đồng đẳng kế tiếp nên loại C.

Còn 2 đáp án thì thử phần trăm oxi là biết ngay.

Đáp án A.

Câu 40: xem sét nào dưới đây có kết tủa sau phản nghịch ứng?A. đến dung dịch NaOH cho dư vào dung dịch Cr(NO3)3.B. đến dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch AlCl3.

C. cho dung dịch HCl mang đến dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).D. Thổi CO2 mang đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2.

Đáp án B. NH3 không làm cho tan kết tủa Al(OH)3.

Câu 41: Este X (có trọng lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế xuất phát từ 1 ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi to hơn 1) cùng một amino axit. Mang lại 25,75 gam X bội nghịch ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y chiếm được m gam chất rắn. Giá trị m làA. 27,75. B. 24,25.  C. 26,25. D. 29,75. 

M(ancol) > 32 nên gồm số C > 1. Este X là C4H9O2N cần là H2N-CH2-COOCH2CH3.

m = 0,25 mol H2N-CH2-COONa + 0,05 mol NaOH dư = 26,25

Đáp án C.

Câu 42: Hiđro hoá trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai anđehit no, solo chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam các thành phần hỗn hợp hai ancol. Khía cạnh khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đầy đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Quý hiếm của m làA. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.

0,5 mol andehit CnH2nO chức năng với 0,8 mol O2 chế tạo x mol CO2 cùng x mol H2O yêu cầu bảo toàn O ta được x = 0,7 mol. Bảo toàn cân nặng được m = 17,8

Đáp án A.

Câu 43: đến hiđrocacbon X bội nghịch ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội nghịch ứng cùng với HBr thì thu được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X làA. but-1-en. B. xiclopropan.  C. but-2-en.  D. propilen.

M(Y) = 160 * 100/74,08 = 216 bắt buộc m(X) = 56 đề xuất là C4H8. Vì tính năng với HBr được 2 thành phầm nên đáp án A.

Câu 44: phát biểu như thế nào sau đây là đúng?A. Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.C. Amilopectin có cấu tạo mạch phân nhánh.D. Glucozơ bị khử vì dung dịch AgNO3 trong NH3.

Đáp án C. A trọn vẹn sai rồi, B cũng sai, D do đó bị oxi hóa.

Câu 45: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim các loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Trọng lượng sắt đã phản ứng làA. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam.

Đầu tiên giả dụ Ag+ làm phản ứng hết thì khối lượng tăng 0,02 (108 – 56/2) = 1,6 và vẫn còn 1,72 – 1,6 = 0,12 gam tăng vị Fe chức năng với Cu2+ = 0,12/ (64 – 56) = 0,015 mol

m(Fe) = 56 * (0,015 + 0,01) = 1,4

Đáp án A.

Câu 46: Ứng dụng nào dưới đây không bắt buộc của ozon?A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.B. chữa trị sâu răng.C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.D. ngay cạnh trùng nước sinh hoạt.

Đáp án C.

Câu 47: đến sơ đồ chuyển hoá giữa những hợp hóa học của crom: Các chất X, Y, Z, T theo trang bị tự là:A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.

D. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

Vì bao gồm NaOH yêu cầu Y đề nghị là K2CrO4.

Đáp án D.

Câu 48: Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hợp chất hữu cơ X, chiếm được 4 mol CO2. Chất X công dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bội nghĩa và phản nghịch ứng cùng Br2 theo tỉ trọng mol 1:1. Công thức cấu tạo của X làA. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. B. HOOC-CH=CH-COOH.C. HO-CH2-CH=CH-CHO. D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO.

X gồm 4C nên loại A. X có phản ứng tráng bạc bẽo nên nhiều loại B. X cộng Br2 với xác suất 1:1 buộc phải đáp án C.

Câu 49: mang đến 100 ml hỗn hợp KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, nhận được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được các thành phần hỗn hợp gồm những chất làA. KH2PO4 với K3PO4.  B. KH2PO4 với K2HPO4.C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4 với KOH.

OH- = 0,15 mol; H3PO4 = 0,1 mol đề nghị KOH/H3PO4 = 1,5

Đáp án B.

Câu 50: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam láo hợp gồm FeCl2 với NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là một trong những : 2) vào một lượng nước (dư), thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m làA. 57,4. B. 28,7. C. 10,8.  D. 68,2.

0,1 mol FeCl2 cùng 0,2 mol NaCl buộc phải thu được 0,1 mol Ag bởi Fe2+ làm phản ứng cùng với Ag+ cùng 0,4 mol AgCl

Đáp án D.

Câu 51: tất cả hổn hợp X tất cả hai ancol no, đối kháng chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X có trọng lượng m gam bởi CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được láo hợp sản phẩm cơ học Y. Cho Y tính năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 , nhận được 54 gam Ag. Quý hiếm của m làA. 15,3. B. 13,5. C. 8,1.  D. 8,5.

0,2 mol Y sản xuất 0,5 mol Ag buộc phải X bao gồm 0,05 mol CH3OH cùng 0,15 mol C2H5OH đề xuất m = 8,5

Đáp án D.

Câu 52: mang đến 0,04 mol một hỗn hợp X tất cả CH2=CH-COOH, CH3COOH với CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch cất 6,4 gam brom. Khía cạnh khác, nhằm trung hoà 0,04 mol X phải dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Trọng lượng của CH2=CH-COOH vào X làA. 0,56 gam. B. 1,44 gam. C. 0,72 gam. D. 2,88 gam.

Đặt số mol 3 hóa học lần lượt là a, b, c. Ta có:

a + b + c = 0,04; a + 2c = 0,04; a + b = 0,03

a = 0,02; b = 2 = 0,01

Đáp án B.

Câu 53: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?A. Glucozơ công dụng được với nước brom.B. khi glucozơ sống dạng vòng thì tất cả các đội OH những tạo ete cùng với CH3OH.C. Glucozơ tồn tại sống dạng mạch hở với dạng mạch vòng.D. Ở dạng mạch hở, glucozơ gồm 5 nhóm OH kề nhau.

Đáp án B.

Câu 54: cho những thế điện rất chuẩn: Eo(Al3+/Al) = −1,66V; Eo(Zn2+/Zn) = −0,76V; Eo(Pb2+/Pb) = −0,13V; Eo(Cu2+/Cu) = +0,34V. Trong số pin sau đây, sạc pin nào bao gồm suất năng lượng điện động chuẩn lớn nhất?A. pin sạc Zn – Cu. B. sạc pin Zn – Pb.C. pin Al – Zn. D. sạc Pb – Cu.

Zn-Cu = 1,1; Zn-Pb = 0,63; Al-Zn = 0,9; Pb-Cu = 0,47

Đáp án A.

Câu 55: lúc hoà tan trọn vẹn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl làm phản ứng cùng số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành theo thứ tự làA. 0,03 cùng 0,02. B. 0,06 với 0,01.C. 0,03 với 0,01.  D. 0,06 và 0,02.

Mỗi Au mang đến 3e nên số mol NO = Au = 0,02. Ta bao gồm AuCl3 đề nghị HCl = 0,06. Cứ nhớ tỷ lệ HNO3:HCl = 1:3 là ổn định rồi.

Đáp án D.

Câu 56: fan ta pha trộn anilin bởi sơ thiết bị sau:

Biết hiệu suất tiến độ tạo thành nitrobenzen đạt 60% với hiệu suất tiến độ tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin chiếm được khi pha chế từ 156 gam benzen làA. 186,0 gam. B. 55,8 gam. C. 93,0 gam. D. 111,6 gam.

Bài toán hiệu suất dễ dàng m = 156/78 * 0,6 * 0,5 * 93 = 55,8

Đáp án B.

Câu 57: Phân bón nào tiếp sau đây làm tăng cường độ chua của đất?A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.

Đáp án B.

Câu 58: mang lại dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết nghỉ ngơi 25 oC, Ka của CH3COOH là

*
và làm lơ sự phân li của nước. Quý giá pH của hỗn hợp X sống 25 oC làA. 1,00. B. 4,24. C. 2,88. D. 4,76.

CH3COOH -> CH3COO- + H+ cùng với H+ = x mol/l

/ = (0,1 + x)x/(0,1 – x) =

*

Giải ra

*
nên pH = 4,76

Đáp án D.

Câu 59: Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch Y. Sục thanh nhàn khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X và quý hiếm của m thứu tự làA. 21,95% và 2,25. B. 78,05% và 2,25.C. 21,95% với 0,78. D. 78,05% với 0,78.

Gọi số mol Cu, Al theo thứ tự là x, y mol. 64x + 27y = 1,23; 2x + 3y = 0,06

x = 0,015 mol, y = 0,01 mol đề xuất m là 0,01 mol kết tủa Al(OH)3 = 0,78. C% = 0,015*64/1,23 = 78,05%.

Đáp án D.

Câu 60: mang lại sơ đồ đưa hoá:

Trong kia X, Y, Z là sản phẩm chính. Bí quyết của Z làA. (CH3)3C-MgBr. B. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr.C. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. D. (CH3)2CH-CH2-MgBr.