Đáp án chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a năm 2014

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo chính thức. Đáp án đề silverlakestyle.com đại học môn Hóa những mã đề: 259, 357, 468, 596, 825, 973.

Tải về đề silverlakestyle.com với đáp án toàn bộ các mã đề môn hóa khối A

Tham khảo lời giải mã đề 259 của cục GD&ĐT. Đáp án đúng mực 100% (Các mã đề không giống xem phía dưới)

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 259 chính thức của cục GD&DT
1C11B21D31A41A
2C12B22A32A42C
3C13B23A33B43A
4A14D24A34A44B
5C15D25D35D45D
6B16D26C36C46A
7D17B27A37D47B
8C18D28D38B48C
9C19B29D39C49B
10C20A30B40D50B

 Đề silverlakestyle.com môn Hóa khối A mã đề 259

Bạn đang xem: Đáp án chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a năm 2014

*

*

Xem thêm:

*

*

*

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 357
1D11B21B31C41D
2A12D22A32A42D
3C13A23B33B43A
4B14D24A34D44C
5B15A25A35A45A
6D16B26B36B46C
7B17B27C37C47C
8D18C28B38A48D
9C19D29A39D49D
10B20C30B40C50C

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 468
1A11B21B31B41A
2B12A22A32D42A
3B13B23B33C43D
4D14D24C34C44D
5B15C25C35C45C
6D16D26A36A46C
7A17D27B37B47C
8A18D28C38D48B
9A19C29A39C49C
10D20B30C40D50A

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 596
1B11D21A31A41A
2D12D22D32B42C
3C13B23D33D43A
4A14D24D34B44A
5A15C25B35C45B
6B16A26B36D46A
7B17D27B37C47A
8B18C28C38A48A
9D19C29C39C49D
10B20A30C40A50C

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 825
1A11A21D31D41D
2B12A22C32C42B
3B13C23B33C43D
4D14D24A34D44B
5B15B25D35D45A
6A16B26D36B46B
7C17A27B37A47C
8D18B28D38A48C
9C19C29C39C49A
10B20A30A40C50C

Đáp án đề silverlakestyle.com môn Hóa Khối A năm năm trước mã đề 973
1B11A21D31A41C
2B12D22D32C42B
3B13B23C33B43D
4A14C24A34B44C
5B15D25B35C45A
6C16D26C36C46A
7A17B27A37C47B
8B18C28D38D48C
9B19D29D39A49A
10A20A30D40D50C

 

Xem thông tin, thời hạn và tra cứu vớt điểm silverlakestyle.com đh năm 2014 tại: http://diemsilverlakestyle.com/diem-silverlakestyle.com-dai-hoc.html và điểm chuẩn năm 2013, 2014: http://diemsilverlakestyle.com/diem-chuan.html