Cách Đọc Các Ký Hiệu Toán Học Trong Tiếng Anh

Ở bải viết trước, bản thân đã giới thiệu với chúng ta cách đọc các kí hiệu trên keyboard laptop. Lúc này mình sẽ share với các bạn cách đọc cam kết hiệu toán học tập và công nghệ trong giờ Anh.Bạn sẽ xem: phương pháp đọc các công thức toán học tập trong tiếng anh

Symbols

+plus/’plʌs/
minus/’maɪnəs/
±plus or minus/’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/
xmultiplied by/’mʌltɪplaɪd baɪ/
/over; divided by/’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/
÷divided/dɪ’vaɪdəd/
=equals/’ɪ:kwəlz/
approximately, similar/ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
equivalent to; identical/ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
not equal to/’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
>greater than/’greɪtə ðən/
4to the fourth; lớn the power four/tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/
n to the n; to the nth; to the nguồn n/tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/
root; square root/ru:t/ /skweə ru:t/
cube root/kju:b ru:t/
fourth root/fɔːθ ruːt/
!factorial/fæk’tɔːrɪəl/
%percent/pə’sent/
infinity/ɪn’fɪnətɪ/
varies as; proportional to/’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/
˙dot/dɒt/
¨double dot/dʌbl dɒt/
:is to, ratio of/reɪʃɪəʊ/
f(x) fxf; function/ef/ /’fʌŋkʃən/
f"(x)f dash; derivative/dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/
f”xf double-dash; second derivative/’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/
f”"(x)f triple-dash; f treble-dash; third derivative/’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/
f(4)f four; fourth derivative/fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/
partial derivative, delta/paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/
integral/’ɪntɪgrəl/
sum/sʌm/
w.r.t.

Bạn đang xem: Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh

with respect to/wɪð ‘rɪspekt/
loglog/lɒg/
log₂xlog lớn the base 2 of x/lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/
therefore/’ðɛəfɔː/
because/bɪ’kɒz/
gives, leads to, approaches/gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/
/per/pɜ:/
belongs to; a thành viên of; an element of/bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/
does not belong to; is not a thành viên of; is not an element of/nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/
contained in; a proper subset of/kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/
contained in; subset/’sʌbset/
intersection/’ɪntəsekʃən/
union/’juːnɪən/
for all/fə rɔ:l/
cos xcos x; cosine x/kɒz/
sin xsine x/saɪn/
tan xtangent x/tan/
cosec xcosec x/’kəʊsek/
sinh xshine x/’ʃaɪn/
cosh xcosh x/’kɒʃ/
tanh xthan x/θæn/
|x|mod x; modulus x/mɒd/ /’mɒdjʊləs/
degrees Centigrade/dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
degrees Fahrenheit/dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°Kdegrees Kelvin/dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
0°K, –273.15 °Cabsolute zero/absəlu:t zi:rəʊ/
mmmillimetre/’mɪlɪmiːtə/
cmcentimetre/’sentɪmiːtə/
cc, cm³cubic centimetre, centimetre cubed/’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
mmetre/’miːtə/
kmkilometre/kɪ’lɒmɪtə/
mgmilligram/’mɪlɪgræm/
ggram/græm/
kgkilogram/’kɪləgræm/
ACA.C.

Xem thêm:

/eɪ si:/
DCD.C./di: si:/

 

Examples

x + 1x plus one
x -1x minus one
x ± 1x plus or minus one
xyx y; x times y; x multiplied by y
(x — y)(x + y) x minus y, x plus y
x/yx over y; x divided by y;
x ÷ yx divided by y
x = 5x equals 5; x is equal khổng lồ 5
x ≈ yx is approximately equal to lớn y
x ≡ yx is equivalent khổng lồ y; x is identical with y
x ≠ yx is not equal to y
x > y x is greater than y
x 4x to lớn the fourth; x to the nguồn four
xnx lớn the n; x to lớn the nth; x khổng lồ the power nguồn n
x-nx to lớn the minus n; x to the power of minus n
root x; square root x; the square root of x
the cube root of x
the fourth root of x

*

the nth root of x
(x + y)²x plus y all squared
(x/y)²x over y all squared
n!n factorial; factorial n
x%x percent
infinity
x ∝ yx varies as y; x is (directly) proportional to y
x ∝ 1/yx varies as one over y; x is indirectly proportional to lớn y
x dot
x double dot
f(x) fxf of x; the function of x
f"(x)f dash x; the (first) derivative of with respect to x
f”xf double-dash x; the second derivative of f with respect khổng lồ x
f”"(x)f triple-dash x; f treble-dash x; the third derivative of f with respect to x
f(4)f four x; the fourth derivative of f with respect to x
∂vthe partial derivative of v
∂v∂θdelta v by delta theta, the partial derivative of v with respect to lớn θ
∂²v∂θ²delta two v by delta theta squared; the second partial derivative of v with respect khổng lồ θ
dvthe derivative of v
dvdθd v by d theta, the derivative of v with respect khổng lồ theta
d²vdθ²d 2 v by d theta squared, the second derivative of v with respect to theta,
integral

*

*

the sum from i equals 1 to n
w.r.t.with respect to
logeylog to lớn the base e of y; log y khổng lồ the base e; natural log (of) y
therefore
because
gives, approaches
Δx → 0delta x approaches zero
limΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to zero
LtΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends lớn zero
m/secmetres per second
x ∈ Ax belongs to lớn A; x is a member of A; x is an element of A
x∉ Ax does not belong khổng lồ A; x is not a member of A; x is not an element of A
A⊂ BA is contained in B; A is a proper subset of B
A ⊆ BA is contained in B; A is a subset of B
A ⋂ BA intersection B
A ⋃ BA union B
cos xcos x; cosine x
sin xsine x
tan xtangent x, tan x
cosec xcosec x
sinh xshine x
cosh xcosh x
tanh xthan x
|x|mod x; modulus x
18 ℃eighteen degrees Centigrade
70 ℉seventy degrees Fahrenheit